Regulamin – symulator

I. Informacje Ogólne.
 1. Ośrodek Konny Kolibki (zwany dalej Obiektem) jest obiektem sportowo – rekreacyjnym, administrowanym przez AdventureS z siedzibą w Gdyni przy ulicy Bernadowskiej 1.
 2. Na terenie obiektu zlokalizowane są urządzenia i sprzęt treningowy oraz wyznaczone miejsca służące wykonywaniu określonych czynności związanych z treningami jeździectwa, nauką jazdy konno oraz rekreacją (tj. pomieszczenie, w którym znajduje się symulator jeździecki firmy Racewood).
 3. Przed przystąpieniem do zajęć należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem obiektu i stosować się do jego postanowień.
 4. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 5. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w Obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 7. Ośrodek Konny Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu.
 8. Ośrodek Konny Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
 9. Za celowe zniszczenie, bądź zagubienie elementów wyposażenia Obiektu, a także za zniszczenia wywołane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% (słownie: sto procent) wartości zniszczonego, bądź zgubionego sprzętu czy wyposażenia.
 10. Uczestnik zajęć, wpisując się na listę, poświadcza akceptację Regulaminu.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w celach ubezpieczeniowych, weryfikacyjnych.
 12. Fotografowanie lub nagrywanie video/ audio dozwolone jest wyłącznie za zgodą instruktorki.
 13. Ośrodek Konny Kolibki zastrzega sobie prawo do weryfikacji i autoryzacji zdjęć i materiałów video stworzonych na terenie Ośrodka, jeśli mają one zostać udostępnione osobom trzecim lub publikowane.
 14. Na terenie Ośrodka Konnego Kolibki odbywają się zajęcia i działania uważane powszechnie za obarczone podwyższonym ryzykiem. Osoby przebywające na terenie, jak i korzystające z Obiektu, zobowiązane są w szczególności do:
 • minimalizowania ryzyka własnego oraz osób trzecich,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • poszanowania mienia znajdującego się na terenie obiektu,
 • przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,
 • nie wchodzenia na tory i trasy przeznaczone do uprawiania aktywności,
 • nie wchodzenia do pomieszczenia, w którym znajduje się symulator jeździecki bez zgody instruktorki,
 • bezzwłocznego informowania obsługi o zaobserwowanych nieprawidłowościach, zagrożeniach, niebezpieczeństwach itp.
II. Zasady dotyczące przebywania Uczestników zajęć na terenie Ośrodka.
 1. Przebywanie w pomieszczeniu, w którym znajduje się symulator jeździecki firmy Racewood jest możliwe wyłącznie w obecności instruktorki prowadzącej zajęcia.
 2. Na zajęcia prosimy stawiać się nie wcześniej niż 5 minut przed umówioną godziną rozpoczęcia zajęć na symulatorze.
 3. W celu przebywania w pomieszczeniu, w którym znajduje się symulator wymagane jest ubranie nakładek ochronnych na obuwie. Nakładki ochronne na obuwie na czas zajęć udostępniane są przez Ośrodek.
 4. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia na symulatorze jeździeckim dozwolone jest przebywanie wyłącznie Uczestnika zajęć. W przypadku, gdy Uczestnik nie ukończył 15 roku życia dozwolona jest dodatkowa obecność Rodzica/ Opiekuna uczestnika.
 5. O możliwości przebywania w pomieszczeniu, w którym znajduje się symulator dodatkowych osób, które nie zostały zawarte w punkcie wymienionym wyżej bezwzględnie decyduje instruktorka prowadząca zajęcia.
 6. Jeżeli umiejętności, stan zdrowia lub kondycja fizyczna Uczestnika lub jego małoletniego podopiecznego są niewystarczające, aby w sposób bezpieczny i poprawny uczestniczyć w zajęciach, zobowiązany jest on do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Obsłudze.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania instruktorki prowadzącej zajęcia o ewentualnej niepełnosprawności, chorobach przewlekłych lub innych przypadłościach.
 8. Rodzic / Opiekun jest zobowiązany do poinformowania instruktorki prowadzącej zajęcia o ewentualnej niepełnosprawności, chorobach przewlekłych lub innych przypadłościach osoby małoletniej.
 9. Dopuszczalne jest wprowadzanie psów na teren Ośrodka pod warunkiem prowadzenia zwierzęcia na smyczy, sprawowania przez właściciela pełnej opieki nad zwierzęciem oraz wyłącznie na odpowiedzialność własną właściciela.
 10. Wprowadzanie psów do pomieszczenie, w którym znajduje się symulator jeździecki jest niedozwolone.
III. Zasady dotyczące uczestnictwa w zajęciach na symulatorze firmy Racewood.
 1. Czas zajęć na symulatorze jeździeckim Racewood liczony jest od zarezerwowanej godziny. W przypadku spóźnienia, czas zajęć zostanie odpowiednio skrócony. W takim przypadku różnica kwoty nie zostaje zwrócona.
 2. Przed przystąpieniem do zajęć należy przedstawić instruktorce dowód uiszczenia opłaty w formie biletu, karnetu lub wydruku z kasy fiskalnej/ terminala.
 3. Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni strój do jazdy, tj. miękkie spodnie bez szwów po wewnętrznej stronie nogawek, buty z gładką podeszwą i płaskim obcasem lub strój przeznaczony do jazdy konnej.
 4. Obuwie Uczestnika zajęć na symulatorze musi być odpowiednio czyste (tj. pozbawione piachu, błota lub innych zanieczyszczeń) lub zabezpieczone specjalnymi nakładkami ochronnymi na obuwie. Decyzje o powinności założenia nakładek ochronnych na obuwie wydaje instruktorka prowadząca zajęcia. Nakładki ochronne na obuwie na czas zajęć udostępnia Ośrodek Konny Kolibki.
 5. Jazda w ostrogach lub oficerkach posiadających zamki po wewnętrznej stronie nogi jest niedozwolona.
 6. Instruktorka prowadząca zajęcia ma prawo do przerwania ich w dowolnym momencie w wyjątkowych przypadkach, takich jak np. stwierdzenie możliwości wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia Uczestnika, brak ustosunkowania się Uczestnika do poleceń i instrukcji wydanych przez instruktorkę, stwarzanie przez Uczestnika zagrożenia dla innych jeźdźców odbywających lekcje itp.
 7. Minimalny wiek Uczestnika zajęć na symulatorze jeździeckim firmy Racewood to ukończony 10 rok życia. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą instruktorki Uczestnik powyżej 6 roku życia może zostać dopuszczony do zajęć na symulatorze. 
 8. Na symulatorze jeździeckim firmy Racewood obowiązuje limit wagowy wynoszący 100 kg.
IV. Zasady dotyczące zakupu biletów/ karnetów oraz dokonywania rezerwacji.
 1. Obowiązujący cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej jazdakonno.pl/cennik/ , a także w recepcji usytuowanej na terenie Ośrodka.
 2. Bilety i karnety zakupić można w recepcji znajdującej się na terenie Ośrodka.
 3. Bilet upoważniający do udziału w zajęciach ważny jest jedynie w dniu zakupu.
 4. Karnety nie podlegają podziałowi czasu – w przypadku zakupu karnetu na cztery godzinne lekcji, nie ma możliwości podziału jednych zajęć na dwie lekcje po pół godziny. W przypadku zakupu karnetu na lekcje półgodzinne nie ma możliwości połączenia ich i odbycia lekcji godzinnej.
 5. Ważność karnetu obejmującego 4 zajęcia na symulatorze Racewood to 10 tygodni.
 6. Na wszelkie zajęcia oferowane w Ośrodku można również zakupić voucher podarunkowy.
 7. Voucher podarunkowy ważny jest rok od momentu dokonania zakupu.
 8. UWAGA! Karnet/ voucher na zajęcia jest jednoosobowy co oznacza, że jedynie osoba posiadająca karnet/ voucher jest upoważniona do jego wykorzystania. Nie ma możliwości dzielenia jednego karnetu/ vouchera na dwie lub więcej osób! (Wyjątkiem są vouchery, na których jednoznacznie określono ile osób może skorzystać z lekcji)
 9. Po przekroczeniu daty ważności vouchera, nie ma możliwości realizacji usługi.
 10. W przypadku niewykorzystania całości karnetu w regulaminowym czasie, zajęcia przepadają, a różnica w kwocie nie zostanie zwrócona.
 11. Rezerwacja terminu zajęć odbywa się indywidualnie w recepcji lub telefonicznie.
 12. W przypadku dokonania rezerwacji terminu przez Uczestnika nie posiadającego karnetu, niezbędne jest wpłacenie całości kwoty za zajęcia z góry, w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Płatności dokonać można w recepcji lub przelewem na konto bankowe (zakładka kontakt).
 13. W przypadku braku dokonania wpłaty odpowiedniej kwoty potwierdzającej rezerwację w ciągu 24 godzin od momentu jej złożenia, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 14. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zajęć z minimalnym dwudniowym wyprzedzeniem, zajęcia uważa się za odbyte, a Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty w wysokości 50% kosztów zajęć.
 15. W przypadku odwołania rezerwacji zajęć z jednodniowym i mniejszym wyprzedzeniem Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów zajęć. W przypadku posiadania karnetu, instruktorka odliczy od niego jedne zajęcia.
V. Postanowienia końcowe.
 1. Wszystkich Uczestników zajęć obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 3. Rezerwacja terminu zajęć oraz wykupienie biletu/ karnetu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych regulaminem.
 5. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.