Regulamin Ośrodka Konnego

I. Informacje Ogólne.
 1. Ośrodek Konny Kolibki (zwany dalej Obiektem) jest obiektem sportowo – rekreacyjnym, administrowanym przez AdventureS z siedzibą w Gdyni przy ulicy Bernadowskiej 1.
 2. Na terenie obiektu zlokalizowane są urządzenia i sprzęt treningowy oraz wyznaczone miejsca służące wykonywaniu określonych czynności związanych z treningami jeździectwa, nauką jazdy konno oraz rekreacją (m.in. place treningowe, siodlarnia, hala namiotowa).
 3. Przed przystąpieniem do zajęć należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem obiektu i stosować się do jego postanowień.
 4. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 5. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w Obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 7. Ośrodek Konny Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu.
 8. Ośrodek Konny Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
 9. Za celowe zniszczenie, bądź zagubienie elementów wyposażenia Obiektu, a także za zniszczenia wywołane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% (słownie: sto procent) wartości zniszczonego, bądź zgubionego sprzętu czy wyposażenia.
 10. Uczestnik zajęć, wpisując się na listę, poświadcza akceptację Regulaminu, który jest podstawą do objęcia Uczestnika ubezpieczeniem NNW.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w celach ubezpieczeniowych, weryfikacyjnych.
 12. Fotografowanie lub nagrywanie video/ audio dozwolone tylko za zgodą instruktorki.
 13. Ośrodek Konny Kolibki zastrzega sobie prawo do weryfikacji i autoryzacji zdjęć i materiałów video stworzonych na terenie Ośrodka, jeśli mają one zostać udostępnione osobom trzecim lub publikowane.
 14. Na terenie Ośrodka Konnego Kolibki odbywają się zajęcia i działania uważane powszechnie za obarczone podwyższonym ryzykiem. Osoby przebywające na terenie, jak i korzystające z Obiektu, zobowiązane są w szczególności do:
 • minimalizowania ryzyka własnego oraz osób trzecich,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pracy z końmi;
 • poszanowania mienia znajdującego się na terenie obiektu,
 • przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,
 • nie wchodzenia na tory i trasy przeznaczone do uprawiania aktywności,
 • nie wchodzenia do zagrody z końmi bez zgody lub wyraźnego polecenia instruktorki,
 • bezzwłocznego informowania obsługi o zaobserwowanych nieprawidłowościach, zagrożeniach, niebezpieczeństwach itp.
II. Zasady dotyczące przebywania Uczestników zajęć na terenie Ośrodka i obcowania z końmi.
 1. Na terenie Ośrodka obowiązuje kategoryczny zakaz dokarmiania koni bez wyrażenia zgody przez instruktorkę/ właściciela koni.
 2. Niedozwolone jest samodzielne wchodzenie na teren padoku, wyprowadzanie i wprowadzanie koni do zagrody bez wyraźnej zgody / polecenia instruktorki lub właściciela koni.
 3. Podczas zajęć na placach treningowych (maneż, hala, roundpen) dopuszczalna jest jedynie obecność Uczestnika zajęć, instruktorki oraz w wyjątkowych przypadkach tzw. kadry wspomagającej/ asystentów.
 4. Kadra wspomagająca/ asystenci/ stażyści/ wolontariusze są wyłącznie do dyspozycji instruktorek Ośrodka. Klienci nie są upoważnieni do zarządzania działaniami osób wcześniej wspomnianych.
 5. Zabrania się dokonywania stałych zmian w wyglądzie i otoczeniu konia bez uzyskania uprzedniej zgody właściciela.
 6. Samodzielne opatrywania ran i otarć u konia, a także bandażowanie kończyn, usuwanie zadziorów i kleszczy jest niedozwolone. Każdy przypadek uszkodzenia ciągłości skóry konia należy natychmiastowo zgłosić instruktorce lub właścicielowi zwierzęcia.
 7. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne należy wykonywać w wyznaczonym przez instruktorkę miejscu.
 8. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do uporządkowania sprzętu oraz okolic miejsca, z którego korzystają podczas pielęgnacji konia.
 9. Rodzic / Opiekun małoletniego uczestnika zajęć prowadzonych na terenie Ośrodka Konnego Kolibki ma obowiązek pozostawania w obrębie terenu Ośrodka do czasu zakończenia zajęć.
 10. Wyjątkowym odstępstwem od wyżej wymienionego punktu jest wyraźna zgoda instruktorki lub pisemna zgoda Rodzica / Opiekuna w przypadku, gdy małoletni Uczestnik zajęć ukończył 15 rok życia.
 11. Jeżeli umiejętności, stan zdrowia lub kondycja fizyczna Uczestnika lub jego małoletniego podopiecznego są niewystarczające aby w sposób bezpieczny i poprawny uczestniczyć w zajęciach, zobowiązany jest on do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Obsłudze.
 12. Rodzic / Opiekun jest zobowiązany do poinformowania Obsługi Obiektu o ewentualnej niepełnosprawności, chorobach przewlekłych lub innych przypadłościach dziecka, podczas dokonywania rezerwacji terminu zajęć.
 13. Dopuszczalne jest wprowadzanie psów na teren Ośrodka pod warunkiem prowadzenia zwierzęcia na smyczy, sprawowania przez właściciela pełnej opieki nad zwierzęciem oraz wyłącznie na odpowiedzialność własną właściciela.
III. Zasady dotyczące uczestnictwa w zajęciach.
 1. Czas zajęć z końmi liczony jest od zarezerwowanej godziny. W przypadku spóźnienia, czas zajęć zostanie odpowiednio skrócony. W takim przypadku różnica kwoty nie zostaje zwrócona.
 2. Przed przystąpieniem do zajęć należy przedstawić instruktorce dowód uiszczenia opłaty w formie biletu, karnetu lub wydruku z kasy fiskalnej/ terminala.
 3. Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni strój do jazdy, uwzględniający warunki atmosferyczne, tj. miękkie spodnie bez szwów po wewnętrznej stronie nogawek, buty z gładką podeszwą i płaskim obcasem, sięgające minimum do kostki.
 4. Podczas zajęć obowiązkowe jest posiadanie zapiętego toczka lub kasku. Wypożyczenie kasku jest możliwe na miejscu w dniu zajęć. Zaleca się również stosowanie kamizelek asekuracyjnych osłaniających tułów.
 5. Jazda konna odbywa się wyłącznie w kaskach lub toczkach przeznaczonych do jazdy konnej.
 6. W czas trwania zajęć z koniem wchodzi zarówno czyszczenie, oporządzanie, siodłanie, praca z ziemi oraz jazda konna.
 7. Zajęcia z koniem odbywają się na maneżu, hali, roundpenie lub na terenie zalesionym w zależności od warunków atmosferycznych oraz decyzji instruktorki prowadzącej zajęcia.
 8. W przypadku jeźdźców zaawansowanych, upoważnionych przez instruktorkę, odbywających lekcje godzinne i dłuższe sugerowane jest wcześniejsze stawienie się na zajęcia w celu odpowiedniego przygotowania konia. Do zajęć można zacząć przygotować się wraz z koniem nie wcześniej niż 30 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
 9. Instruktorka prowadząca zajęcia ma prawo do przerwania ich w dowolnym momencie w wyjątkowych przypadkach, takich jak np. stwierdzenie możliwości wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia Uczestnika / konia, brak ustosunkowania się Uczestnika do poleceń i instrukcji wydanych przez instruktorkę, stwarzanie przez Uczestnika zagrożenia dla innych jeźdźców odbywających lekcje itp.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo, podczas zajęć z koniem obowiązuje całkowity zakaz używania telefonu komórkowego.
 11. Minimalny wiek uczestnika zajęć z końmi to ukończony 4 rok życia.
 12. Mając na uwadze dobro i zdrowie naszych czworonożnych podopiecznych, w Ośrodku obowiązuje limit wagowy na wszystkie rodzaje lekcji/ zajęć z końmi, wynoszący 70 kg dla osób początkujących oraz 75 kg dla jeźdźców zaawansowanych.
IV. Zasady dotyczące zakupu biletów/ karnetów oraz dokonywania rezerwacji.
 1. Obowiązujący cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej jazdakonno.pl/cennik/ , a także w recepcji oraz siodlarni usytuowanej na terenie Ośrodka.
 2. Bilety i karnety zakupić można w recepcji znajdującej się na terenie Ośrodka.
 3. Bilet upoważniający do udziału w zajęciach ważny jest jedynie w dniu zakupu.
 4. Karnety nie podlegają podziałowi czasu – w przypadku zakupu karnetu na osiem godzinnych lekcji, nie ma możliwości podziału jednych zajęć na dwie lekcje po pół godziny. W przypadku zakupu karnetu na lekcje półgodzinne nie ma możliwości połączenia ich i odbycia lekcji godzinnej.
 5. Ważność karnetu obejmującego 8 zajęć z koniem to 8 tygodni, bez możliwości przedłużenia.
 6. Ważność karnetu obejmującego 4 zajęcia z koniem to 4 tygodnie, bez możliwości przedłużenia.
 7. Ważność karnetu obejmującego 4 lekcje na symulatorze jazdy konno to 10 tygodni.
 8. Na wszelkie zajęcia oferowane w Ośrodku można również zakupić voucher podarunkowy.
 9. Voucher podarunkowy ważny jest rok od momentu dokonania zakupu.
 10. UWAGA! Karnet/ voucher na zajęcia jest jednoosobowy co oznacza, że jedynie osoba posiadająca karnet/ voucher jest upoważniona do jego wykorzystania. Nie ma możliwości dzielenia jednego karnetu/ vouchera na dwie lub więcej osób! (Wyjątkiem są vouchery, na których jednoznacznie określono ile osób może skorzystać z lekcji)
 11. Po przekroczeniu daty ważności vouchera, nie ma możliwości realizacji usługi.
 12. W przypadku niewykorzystania całości karnetu w regulaminowym czasie, zajęcia przepadają, a różnica w kwocie nie zostanie zwrócona.
 13. Rezerwacja terminu zajęć odbywa się indywidualnie w recepcji lub telefonicznie.
 14. W przypadku dokonania rezerwacji terminu przez Uczestnika nie posiadającego karnetu, niezbędne jest wpłacenie całości kwoty za zajęcia z góry, w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Płatności dokonać można w recepcji lub przelewem na konto bankowe (zakładka kontakt).
 15. W przypadku braku dokonania wpłaty odpowiedniej kwoty potwierdzającej rezerwację w ciągu 24 godzin od momentu jej złożenia, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 16. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zajęć z minimalnym dwudniowym wyprzedzeniem, zajęcia uważa się za odbyte, a Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty w wysokości 50% kosztów zajęć.
 17. W przypadku odwołania rezerwacji zajęć z jednodniowym i mniejszym wyprzedzeniem Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów zajęć. W przypadku posiadania karnetu, instruktorka odliczy od niego jedne zajęcia.
V. Postanowienia końcowe.
 1. Wszystkich Uczestników zajęć obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 3. Rezerwacja terminu zajęć oraz wykupienie biletu/ karnetu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych regulaminem.
 5. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.