Regulamin

I. Informacje Ogólne.
 1. Ośrodek Konny Kolibki (zwany dalej Obiektem) jest obiektem sportowo – rekreacyjnym, administrowanym przez AdventureS z siedzibą w Gdyni przy ulicy Bernadowskiej 1.
 2. Na terenie obiektu zlokalizowane są urządzenia i sprzęt treningowy oraz wyznaczone miejsca służące wykonywaniu określonych czynności związanych z treningami jeździectwa, nauką jazdy konno oraz rekreacją (m.in. place treningowe, siodlarnia, hala namiotowa).
 3. Przed przystąpieniem do zajęć należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem obiektu i stosować się do jego postanowień.
 4. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 5. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w Obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 7. Ośrodek Konny Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu.
 8. Ośrodek Konny Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu.
 9. Za celowe zniszczenie, bądź zagubienie elementów wyposażenia Obiektu, a także za zniszczenia wywołane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% (słownie: sto procent) wartości zniszczonego, bądź zgubionego sprzętu czy wyposażenia.
 10. Uczestnik zajęć, wpisując się na listę, poświadcza akceptację Regulaminu, który jest podstawą do objęcia Uczestnika ubezpieczeniem NNW.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w celach ubezpieczeniowych, weryfikacyjnych.
 12. Ośrodek Konny Kolibki zastrzega sobie prawo do weryfikacji i autoryzacji zdjęć i materiałów video stworzonych na terenie Ośrodka, jeśli mają one zostać udostępnione osobom trzecim lub publikowane.
 13. Na terenie Ośrodka Konnego Kolibki odbywają się zajęcia i działania uważane powszechnie za obarczone podwyższonym ryzykiem. Osoby przebywające na terenie, jak i korzystające z Obiektu, zobowiązane są w szczególności do:
  • minimalizowania ryzyka własnego oraz osób trzecich,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pracy z końmi;
  • poszanowania mienia znajdującego się na terenie obiektu,
  • przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,
  • nie wchodzenia na tory i trasy przeznaczone do uprawiania aktywności,
  • nie wchodzenia do zagrody z końmi bez zgody lub wyraźnego polecenia instruktorki,
  • bezzwłocznego informowania obsługi o zaobserwowanych nieprawidłowościach, zagrożeniach, niebezpieczeństwach itp.
II. Zasady dotyczące przebywania Uczestników zajęć na terenie Ośrodka i obcowania z końmi.
 1. Na terenie Ośrodka obowiązuje kategoryczny zakaz dokarmiania koni bez wyrażenia zgody przez instruktorkę/ właściciela koni.
 2. Niedozwolone jest samodzielne wchodzenie na teren padoku, wyprowadzanie i wprowadzanie koni do zagrody bez wyraźnej zgody / polecenia instruktorki lub właściciela koni.
 3. Podczas zajęć na placach treningowych dopuszczalna jest jedynie obecność Uczestnika zajęć, instruktorki oraz w wyjątkowych przypadkach tzw. kadry wspomagającej / asystentów.
 4. Zabrania się dokonywania stałych zmian w wyglądzie i otoczeniu konia bez uzyskania uprzedniej zgody właściciela.
 5. Samodzielne opatrywania ran i otarć u konia, a także bandażowanie kończyn, usuwanie zadziorów i kleszczy jest niedozwolone. Każdy przypadek uszkodzenia ciągłości skóry konia należy natychmiastowo zgłosić instruktorce lub właścicielowi zwierzęcia.
 6. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne należy wykonywać w wyznaczonym przez instruktorkę miejscu.
 7. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do uporządkowania sprzętu oraz okolic miejsca, z którego korzystają podczas pielęgnacji konia.
 8. Rodzic / Opiekun małoletniego uczestnika zajęć prowadzonych na terenie Ośrodka Konnego Kolibki ma obowiązek pozostawania w obrębie terenu Ośrodka do czasu zakończenia zajęć.
 9. Wyjątkowym odstępstwem od wyżej wymienionego punktu jest wyraźna zgoda instruktorki lub pisemna zgoda Rodzica / Opiekuna w przypadku gdy małoletni Uczestnik zajęć ukończy 15 rok życia.
 10. Jeżeli umiejętności, stan zdrowia lub kondycja fizyczna Uczestnika lub jego małoletniego podopiecznego są niewystarczające aby w sposób bezpieczny i poprawny uczestniczyć w zajęciach, zobowiązany jest on do natychmiastowego głoszenia tego faktu Obsłudze.
 11. Rodzic / Opiekun jest zobowiązany do poinformowania Obsługi Obiektu o ewentualnej niepełnosprawności, chorobach przewlekłych lub innych przypadłościach dziecka, podczas dokonywania rezerwacji terminu zajęć.
 12. Dopuszczalne jest wprowadzanie psów na teren Ośrodka pod warunkiem prowadzenia zwierzęcia na smyczy, sprawowania przez właściciela pełnej opieki nad zwierzęciem oraz wyłącznie na odpowiedzialność własną właściciela.
III. Zasady dotyczące uczestnictwa w zajęciach.
 1. Czas lekcji jazdy konno liczony jest od zarezerwowanej godziny. W przypadku spóźnienia, czas zajęć zostanie odpowiednio skrócony. W takim przypadku różnica kwoty nie zostaje zwrócona.
 2. Przed przystąpieniem do zajęć należy przedstawić instruktorce dowód uiszczenia opłaty w formie biletu, karnetu lub wydruku z kasy fiskalnej/ terminala.
 3. Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni strój do jazdy, uwzględniający warunki atmosferyczne, tj. miękkie spodnie bez szwów po wewnętrznej stronie nogawek, buty z gładką podeszwą i płaskim obcasem, sięgające minimum do kostki.
 4. Podczas zajęć obowiązkowe jest posiadanie zapiętego toczka lub kasku. Wypożyczenie toczka jest możliwe na miejscu w dniu zajęć. Zaleca się również stosowanie kamizelek asekuracyjnych osłaniających tułów.
 5. W przypadku jeźdźców zaawansowanych, odbywających lekcje godzinne i dłuższe niezbędne jest wcześniejsze stawienie się na zajęcia w celu odpowiedniego przygotowania konia.
 6. Instruktorka prowadząca zajęcia ma prawo do przerwania ich w dowolnym momencie w wyjątkowych przypadkach, takich jak np. stwierdzenie możliwości wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia Uczestnika / konia, brak ustosunkowania się Uczestnika do poleceń i instrukcji wydanych przez instruktorkę, stwarzanie przez Uczestnika zagrożenia dla innych jeźdźców odbywających lekcje itp.
 7. Mając na uwadze dobro i zdrowie naszych czworonożnych podopiecznych, w ośrodku obowiązuje limit wagowy na wszystkie rodzaje lekcji/ zajęć z końmi, wynoszący 70 kg dla osób początkujących oraz 75 kg dla jeźdźców zaawansowanych.
IV. Zasady dotyczące zakupu biletów/ karnetów oraz dokonywania rezerwacji.
 1. Obowiązujący cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej jazdakonno.pl/cennik/ , a także w recepcji oraz siodlarni usytuowanej na terenie Ośrodka.
 2. Bilety i karnety zakupić można w recepcji znajdującej się na terenie Ośrodka.
 3. Bilet upoważniający do udziału w zajęciach ważny jest jedynie w dniu zakupu.
 4. Karnety nie podlegają podziałowi czasu – w przypadku zakupu karnetu na osiem godzinnych lekcji, nie ma możliwości podziału jednych zajęć na dwie lekcje po pół godziny. W przypadku zakupu karnetu na lekcje półgodzinne nie ma możliwości połączenia ich i odbycia lekcji godzinnej.
 5. Ważność karnetu obejmującego 8 lekcji jazdy konno to 8 tygodni, bez możliwości przedłużenia.
 6. W przypadku nie wykorzystania całości karnetu w regulaminowym czasie, zajęcia przepadają, a różnica w kwocie nie zostanie zwrócona.
 7. Rezerwacja terminu zajęć odbywa się indywidualnie w recepcji lub telefonicznie.
 8. W przypadku dokonania rezerwacji terminu przez Uczestnika nie posiadającego karnetu, niezbędne jest wpłacenie całości kwoty za zajęcia z góry, w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Płatności dokonać można w recepcji lub przelewem na konto bankowe (zakładka kontakt).
 9. W przypadku braku dokonania wpłaty odpowiedniej kwoty potwierdzającej rezerwację w ciągu 24 godzin od momentu jej złożenia, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 10. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zajęć z minimalnym dwudniowym wyprzedzeniem, zajęcia uważa się za odbyte, a Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty w wysokości 50% kosztów zajęć.
 11. W przypadku odwołania rezerwacji zajęć z jednodniowym i mniejszym wyprzedzeniem Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów zajęć. W przypadku posiadania karnetu, instruktorka odliczy od niego jedne zajęcia.
V. Postanowienia końcowe.
 1. Wszystkich Uczestników zajęć obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 3. Rezerwacja terminu zajęć oraz wykupienie biletu/ karnetu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych regulaminem.
 5. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.